مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران برگزار شد.

در این مراسم که با حضور نماینده اتاق بازرگانی،اعضای هیئت مدیره و مدیران صندوق ضمانت صادرات ایران، اعضای هیئت مدیره و مدیران انستیتو ایزایران،اعضای هیئت مدیره اتحادیه و اعضای حقوقی و حقیقی اتحادیه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد تغیییرات ذیل با کسب اکثریت آرا در اساسنامه اتحادیه تصویب شد.

۱- افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره اتحادیه از ۵ به ۷ نفر

۲- افزایش اعتبار سمت اعضای هیئت مدیره اتحادیه از ۲ به ۳ سال

همچنین در این مراسم گزارش عملکرد هیئت مدیره توسط دکتر داود ادیب، رئیس هیئت مدیره اتحادیه؛ گزارش صورت های مالی سال ۱۳۹۸ توسط مهندس محمد میرزائی منش، خزانه دار اتحادیه و گزارش بازرسی نیز توسط مهندس مجید ذوقی، بازرس اتحادیه قرائت گردید.

تعیین مبلغ حق عضویت ورودی و سالیانه اعضای حقوقی از دیگر مواردی بود که در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه انجام شد که مطابق آن حق عضویت ورودی اعضای حقوقی ۵/۱ میلیون تومان و حق عضویت سالیانه اعضای حقوقی ۵/۱ میلیون تومان و حق عضویت اعضای حقیقی، یک میلیون تومان مورد تصویب قرار گرفت.

اعضای هیئت مدیره (اصلی و علی البدل) و بازرسان قانونی (اصلی وعلی البدل)

در پایان مجمع انتخابات اعضای هیئت مدیره (اصلی و علی البدل) و همچنین انتخابات بازرسان قانونی (اصلی وعلی البدل) برگزار گردید که طی آن از مجموع ۶۲ رای واجدین شرایط حضور در این انتخابات، دکتر داود ادیب با ۵۵ رای، خانم مهندس سادینا آبائی با ۵۱ رای، دکتر اسمعیل ثنائی با ۵۰ رای، مهندس فریبرز نژاد دادگر با ۳۶ رای، مهندس صابر فیضی با ۳۵ رای، مهندس علیرضا شیرانی با ۳۰ رای،  دکتر محمد مقیم نژاد با ۲۸ رای به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره اتحادیه و همچنین مهندس فرهاد کرم زاده با ۲۵ رای، دکتر کوروش منتظری با ۲۲ رای به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره اتحادیه انتخاب شدند.

همچنین خانم مهندس پریسا حصاری با ۳۶ رای، مهندس مجید ذوقی با۲۱ رای به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل اتحادیه انتخاب شدند.

امکان ارسال نظرات نیست.