ما سیمرغی ها

در دیار ما مرغ زیرک نزند در چمنش پرده سرای
پس اگر سیمرغی هستی بیا تا حدیث دیگری بشنوی

توانایی های ما

اهداف و راهبرد هاي شرکت در راستاي تحقق اهداف فلسفه كاري هر شركت زمينه ساز نحوه نگرش آن شركت به حيطه فعاليت خويش است.

برخی آمار از فعالیت این شرکت در طول دوران تکامل خود

680
پروژه مطالعاتی
99
پروژه ملی
169
متخصص فعال
370
مقاله منتشر شده
Back to Top