فاوا یا نفت! مساله این است

صد و اندی سال است که در راهِ نوش و راحت و شادیِ نفت گام می نهیم و گاه و بیگاه دم از عدمِ وابستگی «طلای سیاه» می زنیم. اما هر چه در این راهِ نیمش ننگ، نیمش نا مِرفته ایم، کمتر یافته ایم.آری ای نفت! اکنون نفست گرفته! اما فاوا هم درمانِدردِ تنگی نفسِ تو است هم گریزی به راهِ بی برگشت و با فرجامِ نوآوری و سرآمدی…

یاران، همراهان و یاریگران

یاران، همراهان و یاریگران یاران، همراهان و یاریگران یاران، همراهان و یاریگران یاران، همراهان و یاریگران یاران، همراهان و یاریگران یاران، همراهان و یاریگران یاران، همراهان و یاریگران یاران، همراهان و یاریگران یاران، همراهان و یاریگران یاران، همراهان و یاریگران یاران، همراهان و یاریگران یاران، همراهان و یاریگران یاران، همراهان و یاریگران یاران، همراهان و یاریگران .

خبر هایی نزدیک به رسیدن

خبر هایی نزدیک به رسیدن خبر هایی نزدیک به رسیدن خبر هایی نزدیک به رسیدن خبر هایی نزدیک به رسیدن خبر هایی نزدیک به رسیدن خبر هایی نزدیک به رسیدن خبر هایی نزدیک به رسیدن خبر هایی نزدیک به رسیدن.

حرف های در گوشی برای همراهان دائمی

گفته اند که :«زکات علم نشر آن است» اما در عین حال از لسان الغیب آموخته ایم که «هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد» پس در دیار ما سیمرغی ها «مرغ زیرک نزند درچمن شپر ده سرای». پس اگر سیمرغی هستی بیا تا حدیث دیگری بشنوی.

مسوولیت اجتماعی شرکت

مسوولیت اجتماعی شرکت مسوولیت اجتماعی شرکت مسوولیت اجتماعی شرکت مسوولیت اجتماعی شرکت مسوولیت اجتماعی شرکت مسوولیت اجتماعی شرکت مسوولیت اجتماعی شرکت مسوولیت اجتماعی شرکت مسوولیت اجتماعی شرکت مسوولیت اجتماعی شرکت مسوولیت اجتماعی شرکت مسوولیت اجتماعی شرکت مسوولیت.

Back to Top